หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > เลปโตสไปโรสิส (leptospirosis)


การตรวจหาแอนติบอดี้ที่จำเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปร่า ด้วยวิธีอิมโมโน-เปอร์อ๊อกซิเดส เพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส (Detection of genus specific leptospiral antibodies using immunoperoxidase for the diagnosis of human leptospirosis)
การศึกษาความไวและความจำเพาะของการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสีสด้วยเทคนิค PCR
วิจัยและพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสีสวิจัยและพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสีสวิจัยและพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสีส
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.