หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > ผู้สูงอายุ


ทบทวนความรู้เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการของไทย
ระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ
กลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ
โครงการ “การพัฒนาต้นแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรสูงอายุ
การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหาร
นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคต
ประเมินภาวะสุขภาพ ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการต่อการดูแลระยะยาว: กรณีผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต
ผลกระทบของการย้ายถิ่นของบุตรในวัยแรงงานต่อภาวะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไทย
วิเคราะห์เอกสารการวิจัย “นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคต”
ศึกษามาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
วิเคราะห์เอกสารการวิจัย
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของเบี้ยยังชีพคนชราในประเทศไทย(สิงหาคม 2550)
National Policies on Ageing
National Policies on Ageing
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.