หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > ออกกำลังกาย


การทบทวนองค์ความรู้ เรื่องรูปแบบการส่งเสริมการเดินเพื่อสุขภาพ
การประเมินรูปแบบการเต้นมวยไทยแอโรบิกที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ
นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ: สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติของชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึม และการทำงานของประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึม และการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
พัฒนาแบบวัดกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
การเดินเพื่อสุขภาพ: โรคหัวใจและหลอดเลือด
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.