หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเด็กอ้วนในโรงเรียน


  รายละเอียดโครงการ รายงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  
นักวิจัยหลัก: คุณปรลมภรณ์ ตันติวงษ์
สถานที่ทำงาน: 43 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์: 1.รวบรวมประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีนโยบายและการดำเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กโรงเรียนบางโรงเรียน
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดในการดำเนินงาน ที่มาของโครงการ ลักษณะการดำเนินงาน ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ผลที่ได้รับ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานในแต่ละสถานศึกษา 
3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และขยายผลไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทยต่อไป
เป้าหมายหลัก/
คำถามสำคัญ:
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย ทั้งนโยบายในภาพรวมของประเทศ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสำหรับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาโภชนาการเกินในเด็กของโรงเรียนตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กไทยต่อไป
สรุปย่อโครงการ: จากการศึกษาการดำเนินงานจากทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองใน โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม และโรงเรียนบ้านแม่ขรี จ.พัทลุง  จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าทั้ง 5 โรงเรียนมีการดำเนินงานในด้านสุขภาพ และการดูแลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอยู่แล้ว   แนวคิดของการทำงาน รวมถึงปัญหา และสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น และทุกโรงเรียนมีนโยบายที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือการห้ามขายน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบในบริเวณโรงเรียน ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีภาวะอ้วนได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ทุกโรงเรียนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินได้อย่างชัดเจน จากการสำรวจและสัมภาษณ์พบว่าอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนที่สำคัญมาก คือ การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
ระยะเวลาโครงการ: 21/10/2547 ถึง   27/12/2547
ความก้าวหน้าโครงการ: เสร็จสมบูรณ์


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.