หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การสังเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต: กรณีระบบการจัดการกับผู้เสียชีวิต เรื่องการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรในระดับต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ องค์กรเอกชน


  รายละเอียดโครงการ รายงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  
นักวิจัยหลัก: ทพ.ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
สถานที่ทำงาน: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวานิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วัตถุประสงค์: 1.เพื่อรวบรวมข้อมูล  และประมวลประสบการณ์จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์จังหวัดภาคใต้  โดยเฉพาะในส่วนของระบบการดำเนินงานตรวจพิสูจน์ศพ
2.ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ในต่างประเทศ ถึงระบบการจัดการงานตรวจพิสูจน์ศพ และเทคนิคที่ใช้ตรวจพิสูจน์ศพ รวมทั้งกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบกรณีที่เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  
3.ทบทวนแผนและระบบจัดการตรวจพิสูจน์ศพ กรณีที่เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากจากภัยพิบัติ  รวมทั้งกฎหมายและช่องว่างทางกฎหมาย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำเอกสารวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการจัดระบบการตรวจพิสูจน์ศพสำหรับกรณีที่มีการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากภัยพิบัติหรือ มหันตภัยต่างๆ
เป้าหมายหลัก/
คำถามสำคัญ:
1.ข้อเสนอแนะระบบการจัดการศพและตรวจพิสูจน์ศพ ในกรณีที่มีการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากภัยพิบัติ หรือ มหันตภัยต่างๆ
2.เอกสารวิชาการว่าด้วยเทคนิคการตรวจพิสูจน์ศพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  และกระบวนการจัดการฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากภัยพิบัติ หรือ มหันตภัยต่างๆ
สรุปย่อโครงการ: รวบรวมข้อมูลและเอกสารวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรในระดับต่างๆทั้งภาคราชการ องค์กรเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ประเทศที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาโครงการ: 10/07/2548 ถึง   //
ความก้าวหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการวิจัย


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.