หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การสังเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต: กรณีระบบการจัดการ การสังเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต: กรณีระบบการจัดการกับผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากภัยพิบัติ


  รายละเอียดโครงการ รายงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  
นักวิจัยหลัก: รศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วัตถุประสงค์: วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำเอกสารวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการจัดระบบการตรวจพิสูจน์ศพสำหรับกรณีที่มีการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากภัยพิบัติหรือ มหันตภัยต่างๆ
เป้าหมายหลัก/
คำถามสำคัญ:
1.ข้อเสนอแนะระบบการจัดการศพและตรวจพิสูจน์ศพ ในกรณีที่มีการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากภัยพิบัติ หรือ มหันตภัยต่างๆ
2.เอกสารวิชาการว่าด้วยเทคนิคการตรวจพิสูจน์ศพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  และกระบวนการจัดการฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากภัยพิบัติ หรือ มหันตภัยต่างๆ
สรุปย่อโครงการ:

ขั้นตอนที่   1  รวบรวมข้อมูลและเอกสารวิชาการ รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการและการตรวจพิสูจน์ศพ
รวบรวมข้อมูลระบบการจัดการผู้เสียชีวิตจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
1.ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทย  (TTVI)  และต่างประเทศ (I-DVI)  รวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้เห็นถึงสภาพเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินและฟื้นฟู  ทั้งในด้าน
-การบริหารจัดการ  เช่น  การจัดการองค์กร   บุคลากร  รวมถึงการประสานงานวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น ของคณะวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
-กระบวนการและเทคนิค  เช่น  การค้นหาผู้เสียชีวิต  การส่งต่อและการเก็บรักษาร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ และการจัดการภายหลังได้รับการตรวจพิสูจน์แล้ว
2.ประสบการณ์ของผู้สูญเสียหรือญาติที่มีต่อกระบวนการจัดการดังกล่าว
3.วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ และกระบวนการที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ผู้เสียชีวิต  รวมถึงประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใช้ 
4.ทบทวนเอกสารวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและมาตรฐานการดำเนินงานการตรวจพิสูจน์ศพ  ได้แก่  กระบวนการทางนิติเวชศาสตร์  นิติทันตแพทยศาสตร์  การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ  การตรวจดีเอ็นเอ ตลอดจนหาความเห็นร่วมในทางวิชาการ
5.ทบทวนเอกสารประสบการณ์การจัดการเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในต่างประเทศ  และภัยพิบัติในประเทศ
6.ทบทวนกฎหมายที่มีและบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาและช่องว่างที่ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานพิสูจน์เอกลักษณ์  ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2   สังเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
1.สังเคราะห์การจัดการพิสูจน์ผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติสึนามิจากข้อมูลทั้ง 3 ส่วนข้างต้น
2.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ระบบบริหารจัดการและการประสานงาน เพื่อเตรียมการรองรับกรณีภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.ประชุมระดมสมองผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงเอกสารวิชาการ

ระยะเวลาโครงการ: 18/07/2548 ถึง   15/10/2548
ความก้าวหน้าโครงการ:

เสร็จสมบูรณ์


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.