หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรคอ้วนในเด็ก:สถานการณ์ปัจจุบัน    ѹ : 21/12/2007
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร 䫵Ǣͧ : http://
ç : วิเคราะห์เอกสารและผลการวิจัยภาวะโภชนาการเกิน
ประเทศอุตสาหกรรมได้เผชิญกับปัญหาเด็กอ้วนที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการสำรวจภาวะสุขภาพและโภชนาการของประชากร พบว่าความชุกของโรคอ้วนเพิ่มขึ้น  การสำรวจเด็กไทยทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2544 ตามโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย (โดยใช้ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเกณฑ์อ้างอิงปี 2542)  เพศชายมีความชุกของภาวะอ้วนสูงกว่าเพศหญิง เขตกรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะอ้วนมากที่สุด ร้อยละ 11.6 รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกของภาวะอ้วนน้อยที่สุด ร้อยละ 4.7 ประมาณค่าในประชากรเด็กไทยได้ว่า เด็กไทยอายุ 2-18 ปี จำนวน 17.2 ล้านคน เป็นเด็กอ้วนและเริ่มอ้วนรวมกัน 1.27 ล้านคน

จากการสำรวจสถานะสุขภาพประชากรไทย 2 ครั้งใน พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2539-2540 โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงน้ำหนักและส่วนสูงเดียวกัน (ใช้ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของกองโภชนาการปี พ.ศ. 2530) พบว่าเด็กปฐมวัยหรือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.