หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน:ประสบการณ์การดำเนินนโยบายในต่างประเทศ    ѹ : 21/12/2007
: ปรลมภรณ์ ตันติวงษ์ ͡ѹ : 30/11/2005
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสน 䫵Ǣͧ : http://www.thainhf.org http://www.hppthai.org
ç : นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนของต่างประเทศ
โรงเรียนจัดเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญมากในการปลูกฝัง ให้ความรู้ ฝึกทักษะต่างๆมากมายนอกจากในวิชาเรียนโดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันเวลาส่วนใหญ่ของวันจะหมดไปที่โรงเรียนเมื่อเราเป็นเด็ก ประมาณ 8 – 9 ชั่วโมงต่อวัน  5 วันต่อสัปดาห์เราใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียน  อาหารมื้อหลักอย่างน้อย 1 มื้อคือมื้อเที่ยง และในบางคน 2- 3 มื้อก็รับประทานที่โรงเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายก็เกิดขึ้นที่โรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ การเจริญเติบโต รวมถึงการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เหมาะสมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากโรงเรียน ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่เด็กมีภาวะโภชนาการเกินเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกับในหลายๆประเทศทั่วโลก ที่พบว่าปัญหาเด็กอ้วนกลายเป็นปัญหาสำคัญในประเทศของตน และในทุกๆทวีปทั่วโลก เนื่องจากมีจำนวนไม่น้อยที่กลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน ซึ่งตามมาด้วยการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดัน เป็นต้น  พบตัวอย่างการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องในหลายๆประเทศ  ซึ่งได้จัดทำมาตรการ ออกกฎหมาย มีนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กของประเทศตน  และตัวอย่างจากหลายประเทศแสดงให้เห็นว่านโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นมีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและแก้ปัญหาโภชนาการในเด็กวัยเรียนได้ นโยบายโรงเรียนก็เป็นนโยบายที่เห็นชัดเจนนโยบายหนึ่ง  โครงการศึกษานโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนต่างประเทศจึงเกิดขึ้น  เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาตรการการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เคยมีมา  ตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบผล ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรการเชิงนโยบายในบริบทที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในประเทศไทยต่อไป

จากการรวบรวมข้อมูลนโยบายและมาตรการโรงเรียนทั้งหมด 6 ประเทศที่มีการดำเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน  มีกิจกรรมสร้างสรรค์หลายๆกิจกรรมที่ประสบผลในการลดจำนวนเด็กอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อังกฤษและนิวซีแลนด์  เมื่อประเมินนโยบายทั้งหมดแล้วสามารถแบ่งการจัดการนโยบายออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านโภชนาการ   ด้านการออกกำลังและการใช้พลังงาน   และด้านความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  โดยการดำเนินงานนั้นจะต้องมีความชัดเจนในเชิงนโยบาย การออกมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียนเอง ไปจนถึงระดับรัฐบาล   จะต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  นอกจากนั้นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานคือ บุคคลรอบข้างตัวเด็กเองที่จะต้องมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะในเวลาหลังเลิกเรียนเด็กก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่บ้าน ดังนั้นพฤติกรรมการรับประทานของคนในบ้าน รวมถึงกิจกรรมที่ร่วมกันทำในครอบครัวก็เป็นส่วนช่วยสนับสนุนหรืออาจยับยั้งการดำเนินงานของโรงเรียนได้ แต่อย่างไรก็ดีจุดสำคัญที่สุดในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คือการดำเนินกิจกรรมอย่างไร เพื่อให้เด็กสามารถเปลี่ยนบริโภคนิสัย รวมถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีมากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก็มีหลายๆแนวทางการดำเนินงาน การออกนโยบายต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการกำหนดนโยบายและมาตรการโรงเรียนในบริบทของเด็กไทยต่อไป   ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่รวบรวมไว้
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.