หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
"โรงเรียนกับเด็กอ้วน" นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก    ѹ : 21/12/2007
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 䫵Ǣͧ : http://www.thainhf.org http://www.hppthai.org http://www.thainhf.org/hrn
ç : การศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเด็กอ้วนในโรงเรียน
หนังสือนโยบายสาธารณะ เรื่องนโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก จัดทำขึ้นจากเนื้อหาการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา  08.00 – 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นำเสนอมาตรการเพื่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินเด็กในโรงเรียน และสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ภาวะโภชนาการในเด็กในอนาคต  
1.การจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำหวานในโรงเรียน และการจัดหาน้ำเปล่าที่สะอาดให้เด็กดื่มในโรงเรียน
2.การจำหน่ายขนมกรุบกรอบในโรงเรียน
3.การจัดอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงเรียน
4.การจัดให้มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมในโรงเรียน

วิพากษ์ข้อเสนอนโยบาย “ ความเป็นไปได้และแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการโรงเรียนในอนาคต ”
โดย  : คุณเพียงใจ  วิศรุตรัตน   ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
         นายแพทย์ชาญชัย  ศิลปอวยชัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
         อาจารย์จริยา  ฉวีวรรณากร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าสามวา เขตคลองสามวา
         นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์   เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

กลุ่มย่อยปรึกษาหารือแนวทางการผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียน  ผู้แทนกลุ่มนำเสนอสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกลุ่มย่อย แต่ละประเด็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพรวมต่อที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม: ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศบาลนคร นายกเทศบาลเมืองทั่วประเทศ สถาบันวิจัยโภชนาการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.