หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดห้องสุมดของเล่น  Date : 14/01/2008  

การเล่นจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว การแก้ปัญหา และพัฒนาการทางภาษา อีกทั้งยังก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตนเอง และความสนุกสนานอีกด้วย
จนกระทั่งเมื่อเด็กโตขึ้น การเล่นก็ยังมีประโยชน์ ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคม และพัฒนาการทางอารมณ์ จากการได้เล่นกับพี่น้องหรือเพื่อนๆ
ทว่าโอกาสในการเล่นของเด็กมีต่างกัน เนื่องจากฐานะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียม ปัญหาการเข้าถึงกิจกรรมการเล่นหรือของเล่น ย่อมเป็นไปตามสภาพของแต่ละคน แต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชนที่จะเอื้ออำนวยให้
ของเล่นที่ดีควรเหมาะกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก ไม่จำเป็นต้องราคาแพงเสมอไป ซึ่งจากการสำรวจพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่มีโอกาสได้เข้าถึงของเล่นที่ดีเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนที่มีฐานะดีทว่ากลับมีความเข้าใจในการเล่นและของเล่นคลาดเคลื่อนไป ทำให้เด็กไม่ได้รับโอกาสในการเล่นและของเล่นที่เหมาะสม
"ห้องสมุดของเล่น" จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการเล่นของเด็ก และช่วยเผยแพร่ทำความเข้าใจในเรื่องการเล่นและของเล่นที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ปกครอง ทำให้เด็กและผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้าถึงการเล่นและของเล่นที่ดีและเหมาะสม ทั้งยังเป็นแหล่งของการเรียนรู้จากการเล่นที่แท้จริง โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมอีกต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
14/01/2008
  เปิดห้องสมุดของเล่น
รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.