หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
          เครือข่ายวิจัยสุขภาพ ส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรค พัฒนาให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทและความเหมาะสมของประเทศไทย เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการนำสารสนเทศที่มีอยู่นี้ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว

ความรู้ใหม่/ผลการวิจัย
การสังเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต: กรณีระบบการจัดการ การสังเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต: กรณีระบบการจัดการกับผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากภัยพิบัติ
สังเคราะห์บทเรียน การเคลื่อนไหวแก้ปัญหาภัยจราจรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในอำเภอหาดใหญ่
การจัดทำข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย:การใช้ฟลูออไรด์
การทบทวนองค์ความรู้ เรื่องรูปแบบการส่งเสริมการเดินเพื่อสุขภาพ
สุ่มศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร และน้ำ และการศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษา เพื่อจัดทำการสื่อสารสุขภาพในรูปแบบรายงานต่อประชาชนประเด็น:อาหาร น้ำ และสุขภาพ
การจัดทำคู่มือการจัดระบบดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและต่อเนื่องในสถานพยาบาล
การทบทวนองค์ความรู้ด้าน Mind Body Medicine ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ทบทวนความรู้เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการของไทย
çԨ·

สาระชวนอ่าน
ระบบการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
8 นิสัย คาถาไกลโรคอ้วน
โรคหัวใจและหลอดเลือด...มหันตภัย คุกคามชีวิต
สัญญาณเตือน เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน
การเดินเสริมสร้างสุขภาพ


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.